Privacy verklaring

D&C Engineering verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. D&C Engineering handelt binnen de kaders van de wet.

Opbouw privacyverklaring

In dit document wordt toegelicht welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook wordt toegelicht voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatste is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met D&C Engineering.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

D&C Engineering gevestigd aan Nieuwland Parc 301-302 te Alblasserdam is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wie is de privacy officer

Privacy officer (of andere functionaris verantwoordelijk voor privacy)

D&C Engineering is een MKB-bedrijf met minder dan 30 medewerkers en heeft daarom gekozen om geen Functionaris Gegevensbescherming te benoemen maar een privacy officer. Deze functie wordt vervuld door Judith de Jong en is te bereiken via het e-mailadres judithdejong@dcengineering.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens.

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken. In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst en/of product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase.

In deze gevallen bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.

Gegevens verzameld bij anderen?

D&C Engineering verzamelt geen gegevens bij derde partijen. De enige gegevens die wij verwerken, ontvangen we van de betrokkenen zelf.

Welke categorieën persoonsgegevens gebruiken wij?

Persoonsgegevens kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Categorie persoonsgegevens

Toelichting

NAW-gegevens bedrijf (incl. BTW-nummer), e-mailadres en mobiel of direct nummer contactpersoon bij dit bedrijf

Deze gegevens hebben wij nodig om uw vraag te beantwoorden, een aanbod (op maat) te kunnen doen, de offerte en opleverdocumentatie naar u toe te sturen en hierover contact met u op te kunnen nemen.

  
Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we uw gegevens?

Rechtsgrond

Toelichting

Overeenkomst

D&C Engineering gebruikt voor dienstverlening een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een klant bijvoorbeeld ingeschreven in het systeem, dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase. Voor de precontractuele fase geldt ook de rechtsgrond overeenkomst.

Wettelijke verplichting

D&C Engineering verzamelt ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen zoals in geval van opdrachten die wij voor u uitvoeren.

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming

D&C Engineering maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat D&C Engineering bijvoorbeeld niet aan profiling doet.

Delen we de gegevens met andere partijen?

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

D&C Engineering heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG  van toepassing is binnen de EU kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt D&C Engineering ervoor dat we passende verschillende technische en organisatorische maatregelen hebben om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens en is er sprake van een zogenaamd ‘datalek’, dan meldt D&C Engineering dit bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. In het geval dit datalek ook ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer, dan zullen we u zo snel mogelijk informeren over wat het datalek inhoudt, wat D&C Engineering doet en ook wat u eraan kunt doen om de eventuele schade zo beperkt mogelijk te houden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Welke rechten hebt u?

D&C Engineering vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet heeft goed kunt uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via info@dcengineering.nl contact op te nemen met ons.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, heeft u het recht om deze aan te laten passen.
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier is een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren volgens wettelijke eisen.
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking, heeft u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben, overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.
Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

D&C Engineering vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via info@dcengineering.nl of bellen met 078-6919222. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met onze privacy officer via judithdejong@dcengineering.nl.

error: Beschermde content

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier

Voorwaarden:

 1. Je inschrijving is pas definitief na ontvangst betaling op rekeningnummer
  IBAN: NL40INGB0008704080
  BIC: INGBNL2A
  BTW: NL.8014.51.292.B01
  Zonder betaling of betalingsbewijs word je helaas niet toegelaten tot het cursuslokaal.
 2. Mocht je na inschrijving onverhoopt op de geplande cursusdatum niet kunnen, dan kun je tot 2 kalenderweken voor aanvang kosteloos een collega opgeven.
 3. Lukt het niet om een collega op te geven, dan berekenen wij € 25,00 administratiekosten voor het annuleren van jouw aanmelding. De rest van het cursusgeld wordt gerestitueerd.
 4. Meld je je later af dan 2 kalenderweken voor aanvang van de cursus, dan ontvang je geen restitutie van het cursusbedrag.

NB: krijgt u een foutmelding bij het aanmelden via dit formulier? Stuur dan de betreffende benodigde gegevens via mail naar info(at)dcengineering(punt)nl